Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności

Ogólnopolskiego Portalu Kopalin i Surowców

www.surowce-kopanie.pl

 

 

§ 1

Właściciel Portalu przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragnie zapewnić, że traktuje Państwa dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności wskazuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, podczas świadczeniu usług za pośrednictwem Portalu. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób Portal wykorzystuje podawane przez Państwa dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Właściciel Portalu może być prawnie zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwowych. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody i wiedzy i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania legalności żądania przez organy państwowe dostępu do danych osobowych.

 

§ 2

Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu akceptujecie Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

§ 3

1. W celu możliwości skorzystania z niektórych usług naszego Portalu należy się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Państwa o podanie danych osobowych, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia usług w ramach Portalu.

2. Dane podawane przez Państwa w opisanej w ust. 1 sytuacji są dostępne dla wszystkich odwiedzających nasz Portal. Dlatego w zakresie, w jakim osoby przeglądające Portal mogą się z danymi tymi zapoznać w sposób zgodny z zamierzoną funkcjonalnością i charakterem Portalu, właściciel Portalu nie odpowiada za naruszenie Państwa prywatności.

 

§ 4

1. Dane osobowe przetwarzane będą przez właściciela Portalu działającego jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w Regulaminie Portalu. W ww. sprawach powinni się Państwo zwrócić do Administratora danych osobowych kierując korespondencję w tym zakresie na adres: surowce-kopalnie@wp.pl

 

§ 5

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Portalu są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a Portalem będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Państwa zapytanie.
facebook