Regulamin
Jesteś w dziale: Strona główna \ Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Portalu Kopalin i Surowców

www.surowce-kopalnie.pl

 

§1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Ogólnopolskiego Portalu Kopalin i Surowców a w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Portalu oraz właściciela Portalu, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Podczas korzystania z usług świadczonych przez portal użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

 

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Portal  – oznacza Ogólnopolski Portal Kopalin i Surowców dostępny pod adresem www.surowce-kopalnie.pl zwanym w treści Regulaminem a także Serwisem; właścicielem Portalu jest Mariusz Aman zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Aleja Róż 11 , 52-122 Wrocław.

b)     Użytkownik – oznacza osobę fizyczną uprawnioną - w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub prowadzącej samodzielnie bądź wspólnie działalność gospodarczą - do wszystkich czynności na stronie internetowej Portalu, która po akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po zarejestrowaniu się na Portalu może korzystać, zgodnie z Cennikiem,  z usług Portalu,

c)      wpis do Katalogu Firm - zamieszczenie w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie Portalu danych kontaktowych oraz przedmiotu działalności przedsiębiorcy  i innych danych  przedsiębiorcy  związanego wyłącznie z tematyką kopalin i surowców. Wpis do Katalogu Firm jest dokonywany w ramach Pakietów/Abonamentów (bezpłatnych i odpłatnych) wyszczególnionych w Cenniku, który stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu

d)     Katalog Firm - oznacza bazę danych zarejestrowanych Użytkowników,

e)      Zlecenie/Zapytanie - oznacza zamieszczenie ogłoszenia związanego wyłącznie z tematyką kopalin i surowców na stronie internetowej Portalu, Jeżeli ogłoszenie obejmuje podstawowe warunki jej wykonania tj. co najmniej termin wykonania, warunki realizacji oraz cenę, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli ogłoszenie nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert.

f)       Zleceniodawca- oznacza każdą osobę zamieszczającą na stronie internetowej Portalu bezpłatnie Zlecenie/Zapytanie,

g)     Konto Użytkownika - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Portal na rzecz Użytkownika umożliwiający pełne korzystanie z usług Portalu, chroniony nazwą Użytkownika(login) i hasłem,

h)     Administrator – oznacza właściciela Portalu, który jednocześnie zapewnia wsparcie techniczne dla Użytkowników Portalu oraz nadzoruje przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników Portalu

i)       Reklama – wymiarowy materiał promocyjny, reklamowy, informacyjny, (w tym w formie boksów reklamowych, banerów, artykułów, ogłoszeń oraz informacji sponsorowanych) zamieszczany w Portalu,

j)        Specyfikacja techniczna – specyfikacja określająca zasady techniczne przygotowania Reklamy zamieszczanej na stronie internetowej Portalu.

§ 3

1. Usługi świadczone odpłatnie i nieodpłatnie przez Portal zastrzeżone są dla przedsiębiorców związanych z branżą surowców i kopalin.

2. Każdy, niezależnie od zarejestrowania się na stronie Portalu, może bezpłatnie wyszukiwać firmy związane z branżą kopalin i surowców  jak i zlecenia/zapytania.

 

 

 

§ 4

Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości portalu internetowego, a także dokonywania zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo do korzystania na warunkach określonych w Regulaminie z treści udostępnionych danych w ramach Portalu bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany treści.

 

 

§ 5

Rejestracja Użytkownika

 

1. Portal umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie wpisu do Katalogu Firm na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy nie powiązani z przedmiotową branżą nie będą rejestrowani.

2. Do tematyki związanej z surowcami i kopalinami Portal zalicza przedsiębiorców prowadzących działalność w przemyśle wydobywczym w Polsce kopalin i surowców jak i przedsiębiorców z tym przemysłem powiązanych.

3. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego na stronach Portalu oraz akceptację Regulaminu. Moment aktywacji Konta Użytkownika równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Portalem umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z Regulaminu.

4. Rejestracja, o której mowa  w ust. 3 umożliwia dostęp do Konta Użytkownika, a po zalogowaniu się Użytkownik jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w Serwisie danych podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

8. Czas weryfikacji wpisu do Katalogu Firm przez Administratora wynosi trzy dni robocze. Każda rejestracja Użytkownika weryfikowana jest linkiem aktywacyjnym. Brak potwierdzenia przesłanego linka aktywacyjnego jest równoznaczne z odmową rejestracji  Użytkownika w Portalu.

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Portalu może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.

5. W ramach umowy o wpis do Katalogu Firm, Portal zobowiązuje się udostępniać  na Portalu w okresie obowiązywania umowy przeznaczone do rozpowszechniania dane Użytkownika podane przez niego w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez Portal.

§ 6

Wpis do Katalogu Firm należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii. Portal zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii, w przypadku umieszczenia wpisu w ewidentnie błędnej kategorii. Dane kontaktowe Użytkownika powinny być umiejscowione w zakładce KONTAKT. Portal zastrzega, iż umiejscowienie danych adresowych w zakładce PROFIL będą usuwane.

 

§ 7

1. Portal dopuszcza jednokrotny wpis przez Użytkownika do Katalogu Firm ( w oparciu o podany w formularzu Numer Identyfikacji Podatkowej).

2. Portal zastrzega, iż w przypadku kolejnej rejestracji do Katalogu Firm zarejestrowanego już Użytkownika, w ramach bezpłatnego świadczenia usług przez Portal,  kolejne konto Użytkownika nie będzie aktywowane.

 

§ 8

Portal nie ponosi odpowiedzialności za wady we wpisie do Katalogu Firm wynikłe z winy Użytkownika, w przypadku wadliwości wpisu Użytkownika.

 

§ 9

Portal jest upoważniony do usunięcia z Katalogu Firm zawierające odesłania linki albo treści niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz międzynarodowego.

 

§ 10

 Zlecenia/Zapytania

1. W ramach Portalu Zleceniodawca może bezpłatnie zamieścić Zlecenie/Zapytanie związane wyłącznie z tematyką kopalin i surowców.

2. Zleceniodawca jest zobligowany do uzupełnienia wszystkich danych formularza (dane z „gwiazdką”).

3. Zlecenie/Zapytanie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii. Portal zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Zlecenia/ Zapytania, w przypadku umieszczenia Zlecenia/Zapytania w ewidentnie błędnej kategorii.

4. Każde dodanie Zlecenia/Zapytania weryfikowane jest przez Administratora linkiem aktywacyjnym. Brak potwierdzenia przesłanego linka aktywacyjnego jest równoznaczne z odmową zamieszczenia Zlecenia/Zapytania na stronie internetowej Portalu.

5. Zleceniodawca może złożyć trzy Zapytania/Zlecenia dziennie.

6. Zlecenie/Zapytanie zamieszczone na stronie Portalu wyświetlane jest przez 30 dni, po upływie tego terminu jest usuwane.

7. Czas weryfikacji Zlecenia/Zapytania, a tym samym zamieszczenia go na stronie internetowej Portalu trwa do trzech dni roboczych od chwili jego zgłoszenia.

 

§ 11

1. Serwis zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń/Zapytań, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt ze Zleceniodawcą (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.). Dostęp do ukrytych danych mają tylko zarejestrowani Użytkownicy

2. Dane adresowe i kontaktowe wpisywane w tekście Zapytania/Zlecenia zostaną usunięte przez Administratora.

 

§ 12

Treść Zlecenia/Zapytania, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Portalu.

 

 

§ 13

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników lub Zleceniodawców w ramach  Portalu,  w tym podanie przez Zleceniodawców nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Zleceniu/Zapytaniu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Zlecenia/Zapytania lub zablokowania Konta Użytkownika w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

 

§ 14

Portal ma prawo do usunięcia Zlecenia/Zapytania, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Portalu lub wprowadzające w błąd.

 

§ 15

1. Każdy wpis do katalogu firm przez Użytkownika umieszczany jest w pakiecie  Premium Plus do 31 grudnia 2020 bezpłatnie. Na  10 dni przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim do wszystkich Użytkowników zostanie wysłana informacja o kończącej się możliwości bezpłatnego zamieszczania wpisu do Katalogu Firm.

2. Brak oświadczenia Użytkownika w powyższym w zakresie oznacza, iż po upływie terminu określonego w ust. 1 dotychczasowy wpis do Katalogu Firm zostanie zakwalifikowany do bezpłatnego Pakietu Standard, którego ramy wyznaczone zostały w Cenniku (załącznik nr 1)

3. Sytuacja określona w ust. 1 i 2 dotyczy również bezpłatnego dostępu do danych adresowych  Zleceniodawcy.

2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 usługi Portalu będą świadczone tylko za odpłatnością (dotyczy pakietu Premium oraz Premium + wg.Cennika, pakiet Standard jest bezpłatny bezterminowo). Dotychczasowy Użytkownik zobowiązany będzie wówczas do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu i jego akceptacji. W tym celu do wszystkich Użytkowników, na adres elektroniczny podany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłana informacja o zmianie postanowień Regulaminu.

 

 

§ 16

 Wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu wymagane jest:

1. przeglądarka internetowa MICROSOFT INTERNET EXPOLRER 6.00 i nowsze wersje lub FIREFOX MOZILA  , GOOGLE CHROME.

2. przy aktywności w Portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

 

§ 17

 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania usług w ramach Portalu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Portalu w zakładce KONTAKT lub pisemnie listem poleconym na adres właściciela Portalu. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika lub Zleceniodawcy (nazwę firmy ,imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu),  datę zamieszczenia Zlecenia/Zapytania, którego dotyczy reklamacja, bądź inne dane pozwalające na identyfikację Użytkownika lub Zleceniodawcy, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

5. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Zlecenia/Zapytania lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.

 

§ 18

 Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Portalem umowę o świadczenie usług, poprzez wysłanie za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego wiadomości email zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto. Portal internetowy może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie.

2. W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

3. Portal zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

§ 19

 Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Ogólnopolskiego Portalu Kopalin i Surowców, wyglądu portalu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie właścicielowi Portalu.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Portalu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Portalu, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

 

§  20

Ochrona własności przemysłowej

1. Wszelkie prawa do niniejszego serwisu przysługują właścicielowi Portalu.

3. Dostęp do danych tj. Katalogu Firm Portalu, Bazy Zleceń/Zapytań z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

4. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Portalu oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez Portal.

5. Portal zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.

 

                                                                                     § 21

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest właściciel Portalu.

2. Portal przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

3. Użytkownik/Zleceniodawca korzystający z usług Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika/Zleceniodawcy przez Portal w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług serwisu.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Portal także w celach marketingowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych ( w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez Portal,

b) przekazywania Użytkownikowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Portal 6. Portal przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności,  stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

§ 22

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.06.2013 r. 

2. W zakładce Aktualności zostanie udostępniona lista zmian niniejszego Regulaminu. Każda osoba korzystająca z usług Portalu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.

3. Do każdej osoby zostanie wysłane pocztą elektroniczną powiadomienie o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu po zmianach Regulaminu oznacza zgodę użytkownika na nowe warunki i złożenie oświadczenia następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Właścicielem Serwisu".

W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu należy zaprzestać korzystania z Serwisu i złożyć stosowne oświadczenie Administratorowi.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 23

Załczniki:

  1. Załącznik nr 1 – Cennik
  2. Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności

 

facebook