Rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe

Rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe

2013-10-18, godz. 14:01

 

 

 

 

 

 

Rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe

Molibden tworzy różnorodne pod względem genetycznym typy rud, które najczęściej występują oddzielnie. Wśród złóż molibdenitu największe znaczenie ekonomiczne mają złoża porfirowe (podtyp Mo i Cu-Mo), a zdecydowanie mniejsze złoża skarnowe, grejzenowe, hydrotermalne żyłowe, wietrzeniowe oraz tzw. molibdenonośnych utworów osadowych.

Złoże rud molibdenowo-wolframowych z miedzią w Myszkowie występuje w północno-wschodnim obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w strefie kontaktu bloku małopolskiego z blokiem górnośląskim wzdłuż strefy tektonicznej Hamburg-Kraków (mapa). Jest to złoże typu porfirowego Mo-W-Cu (ang. porphyry-type Mo-Cu-W). Mineralizacja rudna ma charakter sztokwerku (systemu żył kwarcowych) zawierającego impregnacyjno-żyłkowe okruszcowanie siarczkowo-tlenkowe, związane z waryscyjskim magmatyzmem granitoidowym. Złoże Myszków zostało udokumentowane w 1993 r. w kat. C2 na powierzchni 0,5 km2 i do głębokości 1300 m w wyniku intensywnych prac wiertniczych prowadzonych w latach 1975-1992. Pierwotnie udokumentowane zasoby rudy bilansowej na głębokości do 1000 m wyniosły ok. 380 mln t (0,23 mln t Mo, 0,18 mln t W, 0,55 mln t Cu) przy średniej zawartości molibdenu - 0,049 % i wolframu - 0,041 %. W wyniku przeprowadzonej w 2007 r. weryfikacji, zasoby bilansowe złoża Myszków w kat. C2 wynoszą obecnie ponad 550 mln t rud molibdenowo-wolframowych z miedzią. Zasoby bilansowe molibdenu oszacowano na ok. 0,295 mln t, wolframu na 0,238 mln t i miedzi na 0,8 mln t oraz zasoby pozabilansowe w ilości 0,298 mln t Mo, 0,212 mln t W i 0,771 mln t Cu (tabela 1). Jak dotychczas rudy Mo-W-Cu złoża Myszków nie były przedmiotem eksploatacji. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpień innych złóż porfirowych rud molibdenowo-miedziowych z wolframem w strefie kontaktu bloku małopolskiego z blokiem górnośląskim.

Oprócz rud typu porfirowego molibden jest metalem współwystępującym w złożach rud miedzi monokliny przedsudeckiej oraz w złożach węgla kamiennego w GZW, jednak nie jest z nich odzyskiwany w procesach technologicznych. W Sudetach występują przejawy mineralizacji Mo-W w strefach wystąpień górnokarbońskich intruzji granitoidowych jednak jak dotychczas nie udokumentowano żadnych złóż.

Opracował: Stanisław Z. Mikulski

źródło: pig

 

facebook